Telefon
HYUNDAİ İZMİT EK YAPI
HYUNDAİ İZMİT EK YAPI

Proje Adı: Endüstriyel Fabrika Bina Eki

Proje Yeri: İzmit/Kocaeli

Proje Tonajı: 75 TON

HYUNDAİ İZMİT EK YAPI
HYUNDAİ İZMİT EK YAPI

TEKLİF FORMU